Serviciul Logistic

Oferta sponsorizare

Atributiile compartimentului Logistica / Achizitii

 • organizeaza si desfasoara activitati de exploatare, asistenta tehnica si reparatii a mijloacelor tehnice auto si navale de interventie si transport precum si activitati de asigurare tehnico-materiala specifica, potrivit regulamentelor si ordinelor in vigoare;
 • asigura, pe baza tabelelor de inzestrare, alocarea la drepturi de carburanti si lubrifianti a mijloacelor auto-moto si navale; tine evidenta exploatarii parcului auto si naval;
 • asigura, din fondurile financiare repartizate, aprovizionarea materiala pentru efectuarea intretinerilor si reparatiilor auto-moto si navale, realizarea masurilor de securitate a muncii si a celorlalte cheltuieli prevazute;
 • asigura, prin echipa de revizii si reparatii, in atelier si punctele de asistenta tehnica - efectuarea lucrarilor de intretinere, revizie si reparatii a mijloacelor tehnice de interventie si transport de la uzul curent si stocul de mobilizare;
 • organizeaza gestionarea, depozitarea, inventarierea, declasarea si casarea tuturor bunurilor inspectoratului, transferarea si valorificarea bunurilor disponibilizate cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • organizeaza si desfasoara cu conducatorii auto activitati pentru cunoasterea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice si pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cercetarea celor produse de personalul unitatii cu autovehiculele din dotare;
 • urmareste modul de comportare in exploatare a noilor autospeciale intrate in dotare si face propuneri pentru marirea fiabilitatii si imbunatatirea caracteristicilor tehnico-tactice ale acestora;
 • organizeaza si desfasoara pregatirea profesionala a intregului personal, privind cunoasterea, exploatarea si intretinerea mijloacelor tehnice de interventie si transport auto si navale din inzestrare;
 • coordoneaza activitatile privind normele tehnice de securitate si sanatate in munca pentru intreg efectivul din inspectorat;
 • elaboreaza proiectele anuale ale programelor de asigurare logistica a unitatii in domeniul de competenta;
 • asigura si urmareste indeplinirea programelor de asigurare tehnico-materiala, in conditiile aprobate;
 • indruma si controleaza activitatea de administrare a bunurilor din patrimoniul unitatii, asigurand constituirea gestiunilor pe naturi de bunuri materiale, intretinerea, depozitarea, conservarea si folosirea acestora conform normelor si destinatiilor legale; participa la inventarierea si evaluarea tuturor bunurilor materiale, in vederea trecerii la evidenta cantitativ-valorica;
 • organizeaza si desfasoara achizitii publice de bunuri care se aprovizioneaza in sistem local cu respectarea competentelor si procedurilor prevazute de lege; participa la negocierea preturilor de achizitie si tarifelor de prestari servicii; intocmeste proiecte de contract, intreprinde demersurile necesare perfectarii acestora si urmareste derularea lor conform termenelor si clauzelor prevazute in contract;
 • informeaza operativ compartimentele din inspectorat cu care colaboreaza in exercitarea atributiilor, solicitand sprijin in functie de competente; analizeaza periodic activitatea desfasurata si face propuneri inspectorului sef pentru sporirea eficientei acesteia;
 • executa controlul ierarhic la gestiunile proprii si ale structurilor de interventie, conform normelor legale in vigoare;
 • asigura logistic interventiile si participa la asigurarea logistica a altor misiuni complexe sau de lunga durata;
 • urmareste reimprospatarea, depozitarea si conservarea materialelor si mijloacelor existente la stocul de mobilizare;
 • organizeaza si coordoneaza cazarea, echiparea si hranirea efectivelor si urmareste asigurarea conditiilor de desfasurare corespunzatoare a acestor activitati in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • intocmeste si aproba, conform competentelor, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii ce se executa la imobilele din administrare;
 • urmareste mentinerea la parametri functionali a cladirilor si instalatiilor aferente acestora prin executarea periodica a lucrarilor de reparatii si intretinere;
 • organizeaza si tine evidenta de cadastru a constructiilor si terenurilor aflate in administrarea proprie;
 • asigura urmarirea executiei lucrarilor de investitii si reparatii, prin diriginti de santier autorizati de organele competente si raspunde de calitatea lucrarilor executate;
 • fundamenteaza necesarul de fonduri in vederea proiectarii bugetului pe anul urmator;
 • solicita fondurile aprobate in buget prin cere lunara catre compartimentul financiar;
 • planifica organizarea si executarea eficienta si optima transporturilor pentru misiuni si aprovizionarea cu bunuri a inspectoratului;
 • asigura stocurile si rezervele necesare pentru uzul curent si mobilizare, depozitarea corespunzatoare a bunurilor, paza si securitatea acestora;
 • intocmeste documentatiile prevazute de lege pentru lucrari de investitii, reparatii capitale si L.M.V.